FANDOM


Door de bedreigingen die binnen de andere pagina's zijn besproken, nemen de aantallen vleermuizen sterk af. Om deze afname tegen te gaan, zijn er wetten om de vleermuizen te beschermen. De verschillende wetten, en de vleermuizen die eronder vallen, worden hier beschreven.

Deze 2 wetten hebben betreking tot alle in Nederland voorkomende vleermuizen. Of het nu vaste bewoners of dwaalgasten zijn.

Natuurbeschermingswet 1998 Edit

Deze wet beschermd soorten binnen 162 aangewezen gebieden in Nederland. Hieronder vallen de vleermuizen die ook onder de natura 2000 doelsoorten vallen. Welke extra regelgeving door deze wet wordt bepaald, wordt binnen deze aparte pagina besproken [1].

Klik hier voor meer informatie over de Natuurbeschermingswet 1998

Flora- en faunawet Edit

Alle vleermuizen vallen binnen Tabel 3 bijlage IV Habitatrichtlijn. De doelstelling van deze wet is voornamelijk de zorgplicht. Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving [2]. Dit betekend bijvoorbeeld dat wanneer verblijfplaatsen moeten worden verwijderd, elders nieuwe verblijfplaatsen moeten worden ontwikkeld, bijvoorbeeld door schuiplaatsen te bouwen volgens het Bouwbesluit 2012.

Klik hier voor meer informatie over de Flora- en faunawet

Natura 2000 gebieden, worden op europees niveau beschermd. Alleen wanneer er binnen een van deze gebieden een vleermuis als doelsoort wordt aangewezen, krijgt deze extra bescherming.

Natura 2000Edit

Hier zal beschreven worden welke vleermuzien onder de doelsoorten vallen, welke storingsindicatoren er zijn en wat die voor de vleermuis betekend. Voor de bescherming zal ook de regelgeving omtrent deze vleermuizen worden besproken, en welke aanpassingen er voor deze vleermuizen zijn getroffen in verschillende gebieden [3].

De volgende vleermuizen valen onder doelsoorten:

- Ingekorven vleermuis

- Meervleermuis

- Vale vleermuis

Klik hier voor meer informatie over de Natura 2000

De volgende wet is niet opgesteld voor de vleermuizen zelf, maar om de schuiplaatsen die verdwijnen te kunnen vervangen door nieuwen.

Bouwbesluit 2012Edit

In 2012 is het bouwbesluit aangepast zodat het beter rekening houdt met vleermuizen. De meeste vleermuizen overwinteren of overnachten in de buurt van gebouwen. Deze wet heft directe invloed op de Gewone dwergvleermuis, die jaarrond in wonen en rondom jagen. Daarnaast ook voor de bedreigde Meervleermuis, waarvan de meeste kraamplaatsen in normale woningen zijn gevonden. Omdat de kwetsbare vleermuizen erg gevoelig zijn voor verstoring aan de woningplaatsen is deze wet speciaal aangepast daarop [4].

Klik hier voor meer informatie over de Bouwbesluit 2012

BronnenEdit

[1]: MINISTERIE, VANLNV. "Algemene Handreiking Natuurbeschermingswet 1998." Ministerie van LNV (2005).

[2]: Zoon, C. P. M. "Flora en Fauna 2030: Nederlandse zoogdieren in 2010: aantalsontwikkelingen tot 2010 van Nederlandse zoogieren (excl. vleermuizen) op grond van degevoeligheid voor milieuthema's, 125 pp. Report Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming." Netherlands, report no. 8 (1993).

[3]: Kleijn, David. Effecten van geluid op wilde soorten-implicaties voor soorten betrokken bij de aanwijzing van Natura 2000 gebieden. Alterra, 2008.

[4]: Internetbron <http://www.zoogdiervereniging.nl/aanpassing-bouwbesluit-maakt-vleermuisvriendelijk-bouwen-beter-mogelijk> Geraadpleegd op 3-1-2014