FANDOM


Inleiding

00038082-1-

Figuur 1: Baby vleermuis.

Van de twintigtal vleermuizen die binnen Nederland voorkomen, zijn er maar 7 vrij algemeen. De overige gaan hard achteruit [1]. Dit heeft verschillende redenen, zoals bedreigingen van windmolens en het verdwijnen van geschikte verblijfplaatsen [2]+[3]. Voor het behoud van deze dieren is de achterliggende regelgeving, bescherming en beleid erg belangrijk. Via een uitgebreide literatuurstudie zal geprobeerd worden om op de onderstaande vragen een antwoord te geven. Met de gevonden kennis vanuit de literatuur is deze Wikia opgezet. Deze opdracht is uitgevoerd onder het mom van een zelfgekozen individuele studie. De Wiki bestaat uit de volgende hoofdpagina’s (welke ook als onderzoeksvraag fungeren) waar vanuit verder zal worden vertakt:

Vleermuizen van Nederland

Welke soorten vleermuizen komen voor binnen Nederland. Vooral de verspreiding en populatie grote is erg belangrijk om te weten welke vleermuis waar voorkomt en hoe groot de kans daarvan is.

Klik hier voor meer informatie over Vleermuizen van Nederland

Bedreigingen van Vleermuizen

In Nederland worden veel van de vleermuizen bedreigd, maar welke bedreigingen zijn dat? Vleermuizen worden bedreigd door verdwijning van geschikt habitat, het verminderen van geschikte verblijfplaatsen en natuurlijk windmolens.

Klik hier voor meer informatie over de Bedreigingen van Vleermuizen

Ziektes binnen Vleermuizen

Ook ziektes binnen de vleermuizen spelen een belangrijke rol, gezien ze vaak als de bron worden gezien. De belangrijkste, en binnen Nederland de enigste voorkomende, ziekte die verspreid wordt is natuurlijk Hondsdolheid. Er is echter ook een ziekte die momenteel het bestaan van veel vleermuizen onzeker maken.

Klik hier voor meer informatie over de Ziektes binnen Vleermuizen

Wetgeving over Vleermuizen

Voor de bescherming tegen de bedreigingen is wetenschap over wetgeving erg belangrijk, maar hoe is dit geregeld? Vleermuizen worden beschermd aan de hand van o.a. Flora- en Faunawet, Natura 2000 en de Natuurbeschermingswet 1998, welke allen een andere regelgeving hebben.

Klik hier voor meer informatie over de Wetgeving over Vleermuizen

Bronnen

1: Voûte, A. M., and P. H. C. Lina. "Management effects on bat hibernacula in the Netherlands." Biological conservation 38.2 (1986): 163-177.

2: Limpens, Herman, et al. "Vleermuizen en windenergie." Analyse van effecten en verplichtingen in het spanningsveld tussen vleermuizen en windenergie, vanuit de ecologische en wettelijke invalshoek. VZZ rapport (2006).

3: Verkem, Sven, and R. Verhagen. "Bescherming vleermuizen." AMINAL, Afdeling Natuur, Brussel (2000).