FANDOM


De WetEdit

In deze wet is nu de natuurbescherming van specifieke gebieden geregeld. Internationale verplichtingen uit de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn zijn in de Natuurbeschermingswet verwerkt. De volgende gebieden zijn aangewezen en worden beschermd op grond van deze wet [1]:

- Natura 2000-gebieden (Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden)

- Beschermde Natuurmonumenten

- Wetlands

Per gekozen gebieden worden doelsoorten aangewezen. Alleen de vleermuizen die dus onder de natura 2000 wet vallen worden binnen deze gebieden beschermd.

Klik hier voor meer informatie over de bescherming van vleermuizen binnen Natura 2000 gebieden.


BronnenEdit

[1]: http://wetten.overheid.nl/BWBR0009641/geldigheidsdatum_04-01-2015

[2]: http://www.vleermuizenindestad.nl/natuurbeschermingswet-het-kort