FANDOM


De WetEdit

De doelstelling van de flora- en faunawet is de bescherming en behoud van wilde planten- en diersoorten. Deze wet werkt passief, waardoor er niet wordt gestreefd naar groei, maar naar behoud. De beschermde soorten zijn in 3 tabellen ingedeeld. Alle inheemse vleermuizen zijn hierbinnen opgenomen, en behoren tot de tabel met zwaarst beschermde diersoorten [1]. Deze wet berust zich op een zorgplicht. Dit betekend dat iedereen voldoende zorg in acht neemt voor de in het wild levende dieren en planten en hun leefomgeving [1].

BeschermingEdit

In de wet zijn activiteiten benoemd die zijn verboden als deze schade toebrengen aan beschermde soorten. Bij vleermuizen betekend dit dat tijdens sloop- en renovatiewerkzaamheden de volgende handelingen verboden zijn [2]:

- Het doden, verwonden, vangen, bemachtigen en opsporen van vleermuizen (artikel 9);

- Het met opzet verontrusten van vleermuizen (artikel 10);

- De verblijfplaatsen van vleermuizen te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren, op een dergelijk manier dat deze niet meer kunnen worden gebruikt. (artikel 11);

- Het vervoeren of smokkelen van vleermuizen (artikel 13).

Bij het bepalen of handeling een schadelijk effect hebben op de beschermde soorten, wordt gewerkt via het ‘nee, tenzij’-principe. Gezien alle vleermuissoorten onder tabel 3 vallen mag er geen vrijstelling voor ruimtelijke ontwikkeling en inrichting worden gegeven, tenzij: - Er geen andere bevredigende oplossing bestaat

- Er sprake is van dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard, en voor het milieu gunstige effecten

- Er geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de soort.

Voordat men van plan is ruimtelijke aanpassingen te maken moet er dus ook vooraf goed worden beoordeeld of er mogelijke nadelige consequenties voor beschermde inheemse soorten zijn. Hiervoor moet men een inventarisatie doen met het doel het belang van de functies van gebieden voor soorten vleermuizen effectief en efficiënt vast te stellen ten diensten van ontheffing aanvragen voor de Flora en Faunawet. Hierbinnen wordt o.a. gekeken naar de mogelijkheid tot schuilplaatsen, aanwezigheid van water en grootschalige landschapselementen (Het protocol kan worden gedownload vanaf de bron)


ToekomstEdit

Deze wet zal in 2015 worden samengevoegd met de Natuurbeschermingswet 1998 tot de Nieuw Natuurwet.

BronnenEdit

[1]: Internetbron <http://st-ab.nl/wetten/0087_Flora-_en_faunawet.htm> Geraadpleegd 10-05-2015

[2]: Internetbron <http://www.vleermuizenindestad.nl/flora-en-faunawet> Geraadpleegd 10-05-2015

[3]: Internetbron <http://www.netwerkgroenebureaus.nl/werken-aan-kwaliteit/vleermuisprotocol> Geraadpleegd 10-05-2015